پست الکترونیک
sanaatmiau@gmail.com

 

     

شماره تلفن: 07283311145

 

   

شماره نمابر: 07283311148

 

 آدرس: کیلومتر 3 بولوار مرودشت-تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- کد پستی:  13119-73711