پرسش و پاسخ هاي متداول

منظور از دوره پيش رشد چيست؟

 

مقصود دوره ايست که طي آن به هسته های فناوري که داراي ايده نوآورانه هستند مشاوره و آموزش لازم جهت ايجاد کسب و کار داده مي‌شود. مدت دوره‌ي رشد مقدماتي معمولاً 6 ماه است كه تحت شرايط ويژه‌اي تا 9 ماه قابل تمديد است. کارآفرينان بالقوه در پيش‌رشد مي‌توانند قابليت عرضه محصول يا خدمات مورد نظر خود به بازار را آزمايش کرده و ساختار شرکتي را که مي‌خواهند تشکيل دهند تعيين کنند. اصل اساسي که در پيش‌رشد مورد نظر است دادن اطلاعات کافي و لازم به کارآفرينان بالقوه براي ايجاد يک شرکت مي‌باشد. تيم‌هاي پذيرفته ‌شده براي دورة پيش‌رشد پس از گذراندن دوره موفق در پيش‌رشد و به دست آوردن اطلاعات، مهارت‌ها ، بازاريابي، تجربيات کافي و تثبيت تيم كاري براي راه‌اندازي شرکت خود، در صورت صلاحديد مرکز مي‌توانند وارد مرحله رشد شوند.

 

معيارهاي پذيرش در دوره پيش رشد چه مي باشد؟

 

معيار پذيرش در دوره پيش رشد وجود ايده محوري مشخص با قابليت بازاريابي مناسب مي باشد.

 

واحد هاي فناور قابل پذيرش در دوره پيش رشد چه واحد هايي هستند؟

 

موسسات قابل پذيرش در مرحله پيش رشد شامل :

 

موسسات در حال تشکيل که هنوز ماهيت حقوقي ندارند يا در حال تکميل مراحل ثبت موسسه خود مي باشند

موسساتي که داراي برنامه کسب و کار نبوده يا در حال تدوين برنامه کسب و کار مي باشند

موسساتي که در حال تکميل تيم کاري خود مي باشند

موسساتي که بازاريابي ايده محوري آنها بصورت دقيق صورت نگرفته است

 

وظايف موسسات در دوره پيش رشد چه مي‌باشد؟

 

اعضاي موسسه در طول دوره استقرار موظف به حضور فعال در مرکز و تلاش در جهت رفع معايب طرح خود هستند

ثبت موسسه به عنوان يک شرکت خصوصي

تکميل اعضاي تيم کاري

تکميل برنامه کسب و کار

بازاريابي

 

منظور از دوره رشد چيست؟

 

دوره استقرار موسسات فناوري داراي هويت حقوقي در مرکز جهت تکميل اهداف تجاري سازي ايده محوري و ايجاد يک کسب وکار کوچک.

 

چه معيارهاي جهت پذيرش واحد هاي فناور در دوره رشد وجود دارد؟


معيارهاي پذيرش در دوره رشد شامل موارد زير مي باشد :

زمينه فعاليت شرکت متناسب با يکي از واحدهاي مرکز باشد

ايده محوري مبتني بر فناوري باشد

ميزان نوآوري فعاليت

متناسب بودن نيازهاي شرکت با امکانات و منابع مرکز

وجود سابقه علمي و تحقيقاتي مرتبط با فعاليت در تيم کاري

وجود تجارب کاري مرتبط با فعاليت و تجارب مديريتي و کارآفريني در تيم

تعداد همکاران تمام وقت تيم (حداقل دونفر)

امکان رشد و گسترش فعاليت

مزيت رقابتي محصول یا خدمات

داشتن استراتژي و اهداف مناسب

مرتبط بودن برنامه ها با اهداف و استراتژي ها

برنامه اقتصادي متکي بر بازار

 

   1    .    2    .     3