شاخص‏‎ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب می‏‎شود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژه‎‏یابی، اطلاع‏‎رسانی، خدمات آزمایشگاهی، عمومی و اعتبار تحقیقات فرصت‏‎های دیگری است که می‏‎توان از آن بهره ‏مند شد.

 

 

خدمات قابل ارائه در مرکز >