مرکز رشد نهادی  است که جریان دانش و فن‏اوری را در میان دانشگاه‏‎ها، موسسات تحقیقاتی ، شرکت‏‎های خصوصی، مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت می‏‎‏کند. این مرکز، رشد شرکت‏‎های متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل می‏‎کند.

 

 

مزایای استقرار >