دوره‎‏ای است حداکثر سه ساله، که طی آن واحد‏های فن‏اور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و سپس  از مرکز خارج می‎‏شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا پنج سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد "واحد فن‏اور" می‎‏گویند.


    • سقف تخصیص بودجه در این مرحله نیز توسط شورای مرکز رشد متعاقباٌ اعلام خواهد شد.

    • مکان اختصاص داده شده به صورت مجزا مي‏‎باشد.

    • اعتبار اختصاص داده شده جهت کارهاي کارگاهي و آزمايشگاهي، توليد، شرکت در نمايشگاه‎‏ها، آموزش نيروي متخصص مورد نياز و ... قابل مصرف مي‏‎باشد.