• شركت‎‏ها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى
• شركت‎‏ها و هسته‌هاى فعال در زمینه برگزاری وشرکت در همایش های علمی ،خدمات کتابداری ،آموزش و کارآموزی ،فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست .
• نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند.
• شرکت های دولتی، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد.

• ایده های مفهومی و کلی که شرایط اجرایی و طرح کسب و کار آنها فارغ از جزییات پیاده سازی باشد.